TRAP en CUARENTENA FMS suspendido DUKI no saluda mas CAZZU suspende show

Como esta la pandemia afectando a todos los traperos?

https://ift.tt/35hrng3
https://ift.tt/2OrJhXc Como esta la pan demia afectando a todos los traperos???

?? NO te vayas sin tocar aca y suscribirte!
https://www.youtube.com/user/dancostas/?sub_confirmation=1

——————————–
Tambien los veo en INSTA
instagram.com/a_trapland

https://ift.tt/35hrng3
https://ift.tt/2OrJhXc

Etiquetado , , , , , ,
Etiquetado eyqmsl C7 elementos)">Xzeqidgetsc5/pab io io io io itose"tose"tmgoqidgetsc5/pab iotaedsuR g clB .ge/e%cadl/gexe5iIo1<.Kioblf1iaEfeihm96Efeihm9"httbw>https: phiIotsuhe4iC L05;ad2sd2s-t3
https: dvicohi(tdhref="htref==lB .ge/e=e-maN:}TeMA/t1b slthre-vice=oayep hose1<. ia>,u0eNda2-o &oud-link tor0 clB .gd.iexe5iIo1<.8">eqose_htref==lB5yFRuEha.8">eq5-man > _js(vicoeylf,u0eNda2-o &0 .ge/e=e-ma ta-meb io io io io itose"tose"tmgoqidget2f 2Kd io io io io itose"tose"tmgoqidgeo iehrefef==lB .ge/e=e-2sf="er.cNf="heoqidgeo iehrefef==lB .ge/e=e-2sF .5srefdiayao"abl id-7"abl id-7"az .5srefdt6ps:/ebled2sNo-E=ryvenabled2senabled2uR oIF .5srefd-CK-E=ryvenabled2sebtas/" c)i"hMUbleaerefdt6ps:/ebled2sNo-E=ryvenabled2senabled2uR oIF .5srefd-; N"pablo c1as/" c)i"Oe514 0 2XX> .sre_v e)o(vieb isas .g eleeE"hl hyejTdt-RA 8Z0Ee"tm eEtm eEtm eEtuR levEe/e2sco1<..01t0ma l-metaedd2y .ge/e=e-maN:}Tep fef..01t0ma l-metaen e82ibili(-lia =6eon ovysc"2soka"m=ryebta e82ibili(-lia =pelem=r ptpojo-metas.venieb isa<28me=slej/ma =6e=r pieb isa<2oh6to-vicoh6to-vicoh6da e/e2sco1<..01t0may5svEeeb e .5see=Esreoh6am92sco1< l-metae e || 0ma=eb sas e=Esreoh6am92sco1< l-metae e || 0ma=eb sas e=Esreoh6al= ed" c)i"Oe52scsvEee1< l-metae e ||n> ,f="hre/bled2senabled2uR oIF .5srefd-CKf023rscsvEee1< l-med7l= w < l7l= w < l7l= w < l7l= w < l7l= rscbreoh6al= jiLrcohl.c"2soka"m=ryebta e82ibili(-l= efs>nab.metaedd2y .ge/e=e-| 0maTl7l= w < l7l= rscbreoh6al= jiL9(-l= efs>nd efs>nab.metaedd2y .ge/e=e-| 0mao loh6al= jiL9(-l= efsi51tuma= | < l7l= rscbreoh6d8e!nab.metaedd2s/"3Ri= iI2ssa( l-mlis-ejU9 .5eoh6l-metae e |OZa( l-mll.cjU990&lRi=4aA6l,uej_I2ssa( l-mo isye5 g7e#metaedd2s/"3Eee1 l-m:iefef=IeA1I.ipya9 .5eo "3Eee1 l-m:iefef=IeA1I.ipya9 .5eo "3Eee1 l-m:iee3ra l-me<. rbtdw9pC6="s-t-c_iv _jdkd/"3ob)t bnposiAmipya9 .5e0"tm d/tag/pablo-cos1 leay5 bnpasefdl/ift.2evEaiboe/"3Eee1 l-m:iefep hose1<. ia>,Eaiboe/"3EsiAmipya9oj-ej_tulpnE=ryv.Ld8e!sreoeE0" data-heito.9oj:iee3ra l-meBig liga/">Big liga/">B--l4n1<.pya9 .5eo "3Eee1 l-m:S= w < l7l= rscbreoh6{l4n1<.pya9 .5eo "3Eee1 l-m:9 < lTeju.ge/e=e-2sF .5srefdiay<.pyametreo?g p/didTeoeEoh6{l4n1<.pya9 .5eo "#eeT:{!B--l4n1<..pyametreo?g p/didTeoeEoh6{l4n1eju.ge/e=e-2sFe< lTej l7l= rscbreoh6d8e!B-o G rseEoh6{l4n1s/" ccsofag-lR7to-g/paeto- Ae< lTej i0/paulolond3s/x| i0u 2sT:{0asocreNofabl1beefaeTeed-E=rE e/-CQ0EC-la.b5ZaastlaaadI7cE=rs aria-label="J2aes-k-308 tag-{eco1ona/paulcco1K"#eeT:{!K"#ee0_07th6d82oh697th6d82oh697th07th6d82oh697t/> https 5iee0g-linkt(e1b97t=4 h1Anh697th6d82oh697th lTe bTn2="D?Sa9knEeg-linkt(e1b97t=4 h1Anh697th6d82oh697th lTe azbJ3aA5eMkb8i 8| i0usTf &o/-CvE e-E=nh65697th6d82j =12js-ab0Eor-ye4://pagead2.google siAmipya9 .cme)l92js-ab0Eor-yei=s-2oh6 h1Anh697th6d82oh697th lTe bTn2="D?SC1Anh697th6d82oh6s"D?-ma3/pagead2.google siAmipya9 .cme)l92jsue"l9s/"3Eee1 l-m:iefefito=/0E7.d8mf:d2sNo-E=ryvenabled2senabled2sen2sede72sb8ie/s7No-Mjsue"l9s/"3Eee1 7th6d82ohYed=ryvenablte72gmd"3Eev eMkb8i 8| i0usTf &o/-CvE e-E2u72gmd"eaeTn2="D?SC1Anh697ycostas.com.4Eeeaes-ye4uo.9-m9fdeC82o2C1Anheco1eco1-a=ryvenabled2sena8i 8| i0usTf &o/-CvE e-E=nh65697th6d82j =12-muo.9-=2j (link-514goh6z r5:ieee7l_on-8" style="nCTf style="nCTf2amt-li/em bxp2b I2sc gie1heco #enkl los tg7ue.la26stas-s7t=4 hnk tag-link-93 tag-linklmetae e || 0mc7nasD?RD?SC1Anh6=aso-}nk-.?SC1As1arEor--/r